Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

OFERTY PRACY

REKRUTACJA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, ul. Strzelecka 28 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Szkoły, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Szkoła jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki

 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Józefa Zeidlera w Gostyniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka

 

 1. Przedmiot naboru:
 2. Stanowisko: sprzątaczka
 3. Miejsce wykonywania pracy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu
 4. Okres zatrudnienia: od miesiąca września 2019 r. na okres próbny (3-miesiące),  z możliwością przedłużenia umowy
 5. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 6. Postawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 3. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.
 6. Dyspozycyjność – praca w systemie dwuzmianowym.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 4. Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Własna inicjatywa w działaniu.
 7. Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie szkoły.
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków: 
 2. Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
 3. Sprzątanie sal lekcyjnych, klatek schodowych, korytarzy i toalet (odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek, mebli, podłóg, drzwi i wyposażenia szkoły).
 4. Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu.
 5. Okresowe mycie okien.
 6. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności szkoły.
 7. Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych – przygotowanie pomieszczenia.
 8. Współpraca z nauczycielami i innym personelem szkoły.
 9. Wymagane dokumenty:
 10. Podanie o pracę.
 11. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 12. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.
 13. Opinie, referencje, świadectwa pracy (kserokopia) – jeśli kandydat je posiada.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Zeidlera w Gostyniu w nieprzekraczalnym terminie do 26.07.2019 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki” lub przesyłką pocztową.
  W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.
 3. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

 1. Uwagi końcowe:
 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Zeidlera w Gostyniu.
 3. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 4. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

Data dodania: 2019-03-11 13:36:17
Data edycji: 2019-07-02 13:09:45
Ilość wyświetleń: 553
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button