Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Audyt deklaracji dostępności, stan na dzień 31.03.2022

Zgodnie z przepisami dokonano przeglądu deklaracji dostęności.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji Serwis internetowy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu www.psm-gostyn.pl oraz bip.cea.art.pl/0524

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Musiołowska, adres e-mail: sekretariat@psm-gostyn.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 572 33 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna  I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu posiada wejście główne do szkoły od ul. Strzeleckiej.

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia do Sali Koncertowej przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada windę. Toalety nie są dostowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Data dodania: 2020-03-31 11:19:08
Data edycji: 2022-04-05 12:51:50
Ilość wyświetleń: 2387
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej